Żołnierze w służbie historii Regulamin konkursu - Regulamin -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas o profilu wojskowym”

Nawigacja

Regulamin konkursu

REGULAMIN

Konkursu „Żołnierze w służbie historii”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Celem Konkursu „Żołnierze w służbie historii”, dalej: „Konkurs”, jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego.

 2. Tematem I. edycji Konkursu są „bohaterowie września 1939 r.” - żołnierze, walczący w wojnie w obronie Polski we wrześniu 1939 r.

 

§ 2.

 1. Podmiotem prowadzącym i realizującym Konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie
  (02-675) przy ul. Wołoskiej 7, dalej: „Organizator”.

 2. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej, dalej: „Partner”.

 

 

Rozdział II

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

§ 3.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności Państwa, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Wojska Polskiego, dalej: „Uczestnicy”.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być grupy uczniów w liczbie od 2 do 3 osób wraz
  z nauczycielem – opiekunem merytorycznym, dalej: „Zespoły”.

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

§ 4.

 1. Uczestnicy Konkursu odnajdują postać żołnierza, który pełnił służbę w strukturach militarnych polskich organizacji wojskowych, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej niezależnej państwowości. Bohaterem pracy nie może być postać, która została już upamiętniona w poprzednich edycjach konkursu (lista postaci upamiętnionych stanowi załącznik do regulaminu). W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania:

 2. PREZENTACJA BOHATERA – odnajdują postać żołnierza, legionisty, powstańca, którego losy mogą stanowić przykład szlachetnej służby ojczyźnie, opisują tę postać i przygotowują krótki film (1,5 – 3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego;

 3. OPIS MIEJSCA PAMIĘCI – odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce pamięci związane z wybraną postacią i wkładem oręża polskiego w budowanie polskiej niezależnej państwowości w XX wieku. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy można zrealizować to zadanie
  w oparciu o miejsce pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej;

 4. ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla rówieśników bądź młodszych uczniów, podczas której będą mieli oni możliwość poznania historii związanej z wybranym miejscem pamięci i postacią. Uczestnikami lekcji są osoby spoza szkoły Uczestników Konkursu.

 5. Uczestnicy Konkursu, którzy terminowo dokonali zgłoszenia Zespołu, będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych, dalej: „Warsztaty”, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

 6. Za organizację Warsztatów odpowiedzialne są Oddziały Organizatora.

 7. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona. W zależności od liczby zgłoszonych Zespołów Organizator może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby osób z każdego Zespołu, które będą mogły wziąć udział w Warsztatach i/lub ograniczenia liczby Zespołów zaproszonych na Warsztaty (będzie decydowała kolejność zgłoszeń do Konkursu).

 8. Udział w Warsztatach nie jest obowiązkowy.

 9. Konkursowi dedykowana jest platforma internetowa, dalej: „Strona internetowa”, gdzie Uczestnicy dokonują zgłoszenia Zespołu.

 10. Na Stronie internetowej, do której Uczestnicy otrzymują dostęp, umieszczają wszystkie wytworzone w ramach realizacji zadań konkursowych materiały i opisy działań.

 

Rozdział III

Harmonogram

 

§ 5.

 1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez założenie konta na Stronie internetowej zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl oraz rejestrację Zespołu (należy podać dane osobowe wszystkich członków Zespołu).

 2. Założenie konta na Stronie internetowej i rejestracja Zespołu będą możliwe przez cały czas trwania Konkursu, tj. do 25 czerwca 2019 roku.

 3. Zespoły zgłoszone po 28 lutego 2019 roku nie będą miały możliwości udziału
  w Warsztatach.

 4. Rejestracja Zespołu na Stronie internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. Do dnia 1 marca 2019 roku na Stronie internetowej ogłaszana jest lista Zespołów, które zakwalifikowały się do udziału w Warsztatach. Uczniowie i nauczyciele
  z zakwalifikowanych Zespołów otrzymują drogą mailową informację o terminie i miejscu Warsztatów nie później niż 1 tydzień przed ich rozpoczęciem.

 6. Warsztaty odbędą się pomiędzy 1 marca 2019 roku a 20 maja 2019 roku.

 7. Raport ze wszystkich zadań konkursowych należy zapisać i zatwierdzić poprzez przycisk „WYŚLIJ PRACĘ DO OCENY” do dnia 28 czerwca 2019 roku.

 

 

Rozdział IV

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

 

§ 6.

 1. Oceny prac dokonuje powołane przez Organizatora jury, dalej: „Komisja Konkursowa”.

 2. Ocenie podlegają wszystkie 3 zadania. Za każde zadanie każdy z jurorów Komisji Konkursowej może przyznać od 0 do 10 punktów.

 3. W ramach poszczególnych zadań Komisja Konkursowa będzie w szczególności brała pod uwagę:

  1. PREZENTACJA BOHATERA – trafność wyboru postaci, rzetelność
   i samodzielność jej opisu; zawartość merytoryczną, formę oraz atrakcyjność wizualną filmu.

   Postać, która została już upamiętniona w poprzednich edycjach Konkursu (lista postaci upamiętnionych stanowić będzie w kolejnych edycjach załącznik do Regulaminu) nie może zostać ponownie wybrana do tego zadania.

  2. OPIS MIEJSCA PAMIĘCI – trafność wyboru miejsca, dokładność lokalizacji miejsca pamięci, rzetelność i samodzielność opisu miejsca, dokumentacja fotograficzna.

  3. ŻYWA LEKCJA HISTORII – spójność zawartości merytorycznej i formy, dobór uczestników, dopasowanie zastosowanych metod do wieku odbiorców, atrakcyjność zastosowanych narzędzi (gotowe narzędzia lub ich opisy powinny być dołączone do raportu z realizacji zadania).

 4. Zespoły, które nie umieszczą raportów ze wszystkich 3 wykonanych zadań w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.

 

§ 7.

 1. Nagrodzone Zespoły, dalej: „Laureaci” otrzymają zagraniczny wyjazd edukacyjny wraz z kwotą pieniężną w wysokości 350 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających zorganizowanie wyjazdu, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.

 4. Odnagrody Laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 5. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 6. Organizator przewiduje możliwość zorganizowania uroczystej gali, podczas której zaproszeni Uczestnicy zaprezentują swoje prace.

 

§ 8.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 lipca 2019 roku.

 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Stronie internetowej do 31 lipca 2019 roku.

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Informacja o nagrodzeniu Zespołu zostanie wysłana listownie na adres korespondencyjny szkoły członków Zespołu.


§ 9.

 1. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany w trzecim lub czwartym kwartale 2019 roku.

 2. O dokładnym terminie wyjazdu Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Wyjazd edukacyjny rozpocznie się w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu do Warszawy przybywają na własny koszt.

 4. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na wyjazd dziecka w formie pisemnej muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

 5. Organizator zleci przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego przedsiębiorcy świadczącemu usługi turystyczne na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 tj.).

 

 

Rozdział V

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych

 

§ 10.

 1. Uczestnicy z chwilą umieszczenia materiałów wytworzonych w ramach Konkursu na Stronie internetowej udzielają Organizatorowi oraz Partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera
   i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną;

  2. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej materiałów projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz Partnera z możliwością nieograniczonego pobrania na urządzenia elektroniczne w formatach *ePub, *mobi, *PDF itp.;

  4. publiczna prezentacja materiałów konkursowych poprzez prezentowanie pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora oraz Partnera, a także publiczna prezentacja pracy w postaci wystawy

  5. wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych
   i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora oraz Partnera.

 2. Uczestnik, potwierdzając na Stronie internetowej zakończenie zadania, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam materiałów (nie dotyczy praw autorskich do zdjęć).

 3. Organizator i Partner nabywają od Laureatów z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:

  1. wytworzenie i zwielokrotnienie w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską
   i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;

  2. wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
   w miejscu czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych Organizatora z możliwością nieograniczonego pobrania na urządzenia elektroniczne w formatach *ePub, *mobi, *PDF itp.;

  4. publiczna prezentacja materiałów konkursowych poprzez prezentowania materiałów wytworzonych w ramach realizacji projektu w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych
   w celach informacyjno – promocyjnych Organizatora a także publiczna prezentacja pracy w postaci wystawy;

  5. wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych
   i edukacyjnych w ramach realizacji ustawowej misji edukacyjnej Organizatora oraz Partnera.

 4. W przypadku, gdy Uczestnikiem będzie osoba niepełnoletnia zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.

 

 § 11.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od członków Zespołów jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl.

 3. Dane osobowe Uczestników oraz nauczycieli przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody.

 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Dane osobowe członków Zespołów przetwarzane będą w celu organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu, w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych,
  w celach podatkowych w przypadku Laureatów, o ile wystąpi obowiązek podatkowy,
  a także w celach marketingowych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

 7. Członkom zespołów (lub obojgu rodzicom/opiekunom prawnym w przypadku Uczestników niepełnoletnich), którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  1. sprostowania danych,

  2. usunięcia danych,

  3. ograniczenia przetwarzania danych,

  4. przenoszenia danych,

  5. wniesienia sprzeciwu,

  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 8. Organizator będzie zbierał od członków Zespołów następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. numer telefonu.

 9. Organizator będzie zbierał ponad to od Laureatów następujące dane:

  1. adres do korespondencji (w przypadku wysyłki nagrody),

  2. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

  3. data urodzenia,

  4. numer paszportu (w przypadku nagrody w postaci wyjazdu zagranicznego poza terytorium Unii Europejskiej),

  5. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

  6. numery kont bankowych (nagroda pieniężna).

 10. Uczestnikom Konkursu oraz ich nauczycielom (lub obojgu rodzicom/opiekunom prawnym w przypadku uczestników niepełnoletnich) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Uczestnicy Konkursu oraz ich nauczyciele (lub oboje rodziców/opiekunów prawnych
  w przypadku uczestników niepełnoletnich) zezwalają na wykorzystanie ich imion
  i nazwisk w celu informowania o wynikach przeprowadzonego Konkursu, również w mediach.

 12. Dane członków Zespołów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 13. Dane Uczestników oraz ich nauczycieli nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza Partnerem oraz podmiotem świadczącym usługi turystyczne, o którym mowa w § 9 ust. 5, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 14. Dane członków Zespołów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.

 15. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdroży odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z :

  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 16. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją
  z udziału w Konkursie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 12.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej konkursu: zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl.

 

§ 13.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

do góry