Żołnierze w służbie historii Regulamin konkursu - Regulamin -

Żołnierze w służbie historii Konkurs dla uczniów „klas mundurowych”

Nawigacja

Regulamin konkursu

REGULAMIN

Konkursu „Żołnierze  w służbie historii”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Celem Konkursu „Żołnierze w służbie historii”, zwanego dalej „konkursem”, jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jego wkładu
w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego.

 

§ 2.

1. Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „organizatorem”, z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 7.

 

2. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej, zwane dalej „partnerem”.

 

 

Rozdział II

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

§ 3.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas liceum ogólnokształcącego lub technikum,
w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji lub Wojska Polskiego, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów, dalej „Uczestnicy” .

2. Uczestnikami konkursu mogą być grupy uczniów w liczbie od 2 do 3 osób wraz z nauczycielem – opiekunem merytorycznym.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

§ 4.

1. Uczestnicy konkursu odnajdują postać żołnierza, który pełnił służbę w strukturach militarnych polskich organizacji wojskowych, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej niezależnej państwowości. Bohaterem pracy nie może być postać, która została już upamiętniona w poprzednich edycjach konkursu (lista postaci upamiętnionych stanowi załącznik do regulaminu) oraz nie może to być ta sama postać upamiętniona przez drużynę biorącą jednocześnie udział w konkursie „Policjanci w służbie historii”. W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania:

 1. PREZENTACJA BOHATERA – opracowują biogram postaci
  i przygotowują krótki film (1,5– maksymalnie 3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego.

 2. OPIS MIEJSCA/MIEJSC PAMIĘCI – odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce/miejsca pamięci związane z wybraną postacią. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy, można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsca pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej.

 3. ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla dowolnej grupy (grup), której uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii związanej z postacią oraz miejscem/miejscami pamięci. W lekcji muszą uczestniczyć  osóby spoza szkoły uczestników projektu.

2. Uczestnicy konkursu, którzy terminowo dokonali zgłoszenia zespołu, będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych, które zostaną zorganizowane przez Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, więc w zależności od liczby zgłoszonych zespołów organizator może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby osób z każdego zespołu, które będą mogły wziąć udział w warsztatach i/lub ograniczenia liczby zespołów zaproszonych na warsztaty (będzie decydowała kolejność zgłoszeń do konkursu). Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy.

3. Obsługa konkursu jest wspomagana przez platformę internetową, do której uczestnicy otrzymują dostęp. Na platformie dokonywane jest zgłoszenie zespołu, a także uczestnicy umieszczają wszystkie wytworzone w ramach realizacji zadań konkursowych materiały i opisy działań.

 

 

 

Rozdział III

Harmonogram

 

§ 5.

1. Zgłoszenie następuje poprzez założenie konta na platformie internetowej konkursu policjanciwhistorii.ipn.gov.pl oraz rejestrację zespołu (należy podać dane osobowe wszystkich członków zespołu) do dnia 10 stycznia 2020 r.

2. Założenie konta na platformie i rejestracja zespołu będą możliwe przez cały czas trwania konkursu (do 31 maja 2020 r.), jednak zespoły zgłoszone po
10 stycznia 2020 r. nie będą miały możliwości udziału w warsztatach.

3. Rejestracja zespołu na platformie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Do dnia 10 stycznia 2020 r. na stronie konkursu ogłaszana jest lista zespołów, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach. Uczniowie i nauczyciele z zakwalifikowanych zespołów otrzymują drogą mailową informację o terminie i miejscu warsztatów najpóźniej 1 tydzień przed warsztatami.

5. Warsztaty odbędą się pomiędzy 10 stycznia 2020 roku, a 31 marca 2020 roku.

6. Raport ze wszystkich zadań konkursowych musi być zapisany i zatwierdzony poprzez przycisk „WYŚLIJ PRACĘ DO OCENY” do dnia 15 czerwca 2020 r.

 

 

Rozdział IV

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

 

§ 6.

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2.  Ocenie podlegają wszystkie 3 zadania. Łącznie każdy z jurorów może przyznać za pracę 35 punktów: 15 za PREZENTACJĘ BOHATERA oraz po 10 za OPIS MIEJSC PAMIĘCI oraz ŻYWĄ LEKCJĘ HISTORII.

3. W ramach poszczególnych zadań Komisja Konkursowa będzie w szczególności brała pod uwagę:

 1. PREZENTACJA BOHATERA – trafność wyboru postaci, rzetelność i samodzielność opracowanego biogramu, film: zawartość merytoryczna, forma, atrakcyjność wizualna;

 2. OPIS MIEJSCA/MIEJSC PAMIĘCI – skuteczność w poszukiwaniu miejsc pamięci poświęconych postaci, trafność wyboru miejsca/miejsc, dokładność lokalizacji, rzetelność i samodzielność opisu, dokumentacja fotograficzna, jeżeli lokalizacja miejsca na to pozwala: aktywność w miejscu pamięci – np. udział w uroczystościach, zadbanie o porządek;

 3. ŻYWA LEKCJA HISTORII – spójność zawartości merytorycznej i formy, dobór uczestników, dopasowanie zastosowanych metod do wieku odbiorców, atrakcyjność zastosowanych narzędzi (gotowe narzędzia lub ich opisy powinny być dołączone do raportu z realizacji zadania).

4. Zespoły, które nie umieszczą w terminie raportów ze wszystkich 3 wykonanych zadań nie będą oceniane

 

§ 7.

1. Nagrodą dla laureatów jest zagraniczny wyjazd edukacyjny na wraz z kwotą pieniężną
w wysokości 290 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, uniemożliwiających zorganizowanie wyjazdu, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.

4. Odnagrody laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

§ 8.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020 r.

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do 30 czerwca 2020 r.

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o nagrodzeniu zespołu zostanie również wysłana listownie na adres szkoły.


§ 9.

1. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany pomiędzy 27 sierpnia a 31 października 2020 roku. O dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobno.

2. Wyjazd edukacyjny rozpocznie się w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu do Warszawy przybywają na własny koszt.

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na wyjazd dziecka w formie pisemnej muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

4. Organizator zleci przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego przedsiębiorcy świadczącemu usługi turystyczne na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548).

 

 

Rozdział V

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych

 

§ 10.

1. Uczestnicy konkursu z chwilą umieszczenia materiałów wytworzonych w ramach projektu na platformie internetowej udzielają organizatorowi oraz partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;

 2. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1;

 3. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej materiałów projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych;

 4. publiczna prezentacja materiałów projektowych;

 5. wykorzystanie prac (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tymprezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji.

§ 11.

1. Tresc zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej dla:

1 uczestnika konkursu określa załącznik nr 2 regulaminu;

2. rodziców/opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich określa załącznik nr 3 do regulaminu;

3. nauczyiela/opiekuna zespołu określa załącznik nr 4 regulaminu

2. Sposób przekazania danych do uiszczenia podatku od osób fizycznych określa załącznik nr 5 regulaminu.

3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1-2, jest róznoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

4. Zgody i formularze składane są droga elektroniczną za posrednictwem strony internetowej: www.zolnierzewhistroii.ipn.gov.pl

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 12.

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej konkursu: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl.

 

§ 13.

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Załącznik 1 do regulaminu

 

Lista postaci upamiętnionych w poprzednich edycjach konkursu:

 

Gisges Tadeusz (1894 -1944)

 

Nenko Stanisław (1923- 1940)

 

Wolny Włodzimierz (ur. 1921) upamiętniony w 2019 r.

 

Banaś Antoni (1898-1983)

 

Sidorowicz Gustaw (1905 – 1993)

 

Wódkiewicz Henryk Bonifacy (1899 – 1946)

 

Mikszo Jan (1909 – 1996)

 

Heda –Szary Antoni (1916-2008)

 

Kossecki Stefan (1892- 1940 ?)

 

Smólski Lech (1897-1940)

 

Łąpieś Alfred (ur.1929) upamiętniony w 2019 r.

 

Malczewski Ryszard (1917-1986)

Załącznik 2 do regulaminu

 

Wyrażenie zgód uczestnika konkursu „Żołnierze w służbie historii” i użytkownika strony internetowej https://zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl/

 

Obowiązkowe *

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu „Żołnierze w służbie historii” i akceptuję jego postanowienia.

    c TAK                                                                                                          c NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na formularzu rejestracyjnym na portalu zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl w celu rejestracji konta i udziału w konkursie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą Prawa telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. przez Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

    c TAK                                                                                                          c NIE

 

 

Nieobowiązkowe *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku podczas uroczystej gali konkursowej,
w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach
i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.

c TAK                                                                                                              c NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przypadku wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy.

c TAK                                                                                                              c NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na formularzu rejestracyjnym na portalu zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl w celach marketingowych (informacje o nadchodzących wydarzeniach), w celu świadczenia usługi newsletter oraz w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych (powiadomienia o naszej ofercie popularnonaukowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. przez Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

c TAK                                                                                                              c NIE

 

 

Obowiązek informacyjny

 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. udziału w konkursie „Żołnierze w służbie historii”;

 2. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia zgody;

 3. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, w przypadku wyrażenia zgody;

 4. informowania o nadchodzących wydarzeniach oraz powiadamiania o ofercie popularnonaukowej, również poprzez poprzez wpisanie do bazy adresów e-mail zautomatyzowanego systemu przesyłania wiadomości „newsletter”.

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) i lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

   

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

   

  Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

   

  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego a także do czasu zakończenia działań marketingowych i publikacji newslettera. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

   

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

   

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Podanie danych osobowych w związku ze zgodą dotyczącą celu w pkt 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia udziału i uczestnictwa w konkursie. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

 

................................................                                                        .........................................................................................

            (miejscowość, data)                                                             (czytelny podpis uczestnika  konkursu)

Załącznik 3 do regulaminu

 

Formularz zgłoszenia/Oświadczenie

Obowiązkowe *

 

Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................................................................

Wiek dziecka .....................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie Żołnierze w służbie historii” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu z siedzibą pod adresem: 02-675, Warszawa, ul. Wołoska 7.

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść.

c TAK                                                                                                               c NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu „Żołnierze w służbie historii”, zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.

c TAK                                                                                                               c NIE

 

Nieobowiązkowe *

 

Zgadzam się na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka podczas uroczystej gali konkursowej, w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.

c TAK                                                                                                               c NIE

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w przypadku wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy.

c TAK                                                                                                               c NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zamieszczonych na formularzu rejestracyjnym na portalu zolnierzeiwhistorii.ipn.gov.pl w celach marketingowych (informacje o nadchodzących wydarzeniach), w celu świadczenia usługi newsletter oraz w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych (powiadomienia o naszej ofercie popularnonaukowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. przez Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

c TAK                                                                                                               c NIE

 

 

Obowiązek informacyjny

 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celach:

 1. udziału w konkursie „Żołnierze w służbie historii” ;

 2. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia zgody;

 3. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej
  w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, w przypadku wyrażenia zgody;

 4. informowania o nadchodzących wydarzeniach oraz powiadamiania o ofercie popularnonaukowej, również poprzez poprzez wpisanie do bazy adresów e-mail zautomatyzowanego systemu przesyłania wiadomości „newsletter”.

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) i lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.

   

  Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:
  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony
  i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

   

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

   

  Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

   

  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu,
  do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach
  i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

   

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

   

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Podanie danych osobowych w związku ze zgodą dotyczącą celu w pkt 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia udziału i uczestnictwa w konkursie. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

 

................................................              ……………….........................................................................................

            (miejscowość, data)                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  konkursu)

 

Załącznik 4 do regulaminu

Formularz zgłoszenia/Oświadczenie

 

Imię i nazwisko Nauczyciela/Opiekuna

..................................................................................................................................................

E-mail

 ...................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy

 ...................................................................................................................................................

Nazwa Szkoły

 ...................................................................................................................................................

Adres Szkoły

 ...................................................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu, zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.

c TAK                                                                                                              c NIE

 

Zgadzam się na przetwarzanie mojego wizerunku podczas uroczystej gali konkursowej, w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.

c TAK                                                                                                              c NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przypadku wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy.

c TAK                                                                                                              c NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej na kontakt w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną, w tym informowania lub przesyłania zaproszeń Pani/Panu do wzięcia udziału w inicjatywach historyczno-edukacyjnych  organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

c TAK                                                                                                              c NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej w celach statystycznych związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną.

c TAK                                                                                                             c NIE

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla Nauczyciela/Opiekuna

 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. udziału w konkursie „Żołnierze w służbie historii”;

 2. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z gali na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia zgody;

 3. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach
  i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, w przypadku wyrażenia zgody;

 4. w celu nawiązania kontaktu, w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną, m. in. w tym informowania lub przesyłania zaproszeń Pani/Panu do wzięcia udziału w inicjatywach historyczno-edukacyjnych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej;

 5. w celach statystycznych związanych z działalnością edukacyjną prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej.

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) i lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.

   

  Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:
  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony
  i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

   

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

   

  Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

   

  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu,
  do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach
  i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji pracy w postaci wystawy, następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego oraz do czasu zakończenia działań statystycznych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte, a w przypadkach opisanych w pkt 4 i 5 do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

   

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

   

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

 

................................................              .........................................................................................

               (miejscowość, data)                                              (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

Załącznik 5 do regulaminu

Formularz przekazania danych do uiszczenia podatku od osób fizycznych
 

imię i nazwisko laureata

 

nr PESEL

 

adres zamieszkania

 

 

 

Obowiązek informacyjny

Pozyskane Pani/Pana/dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Administratorem Pani/Pana/dziecka* danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Pani/Pana/dziecka* dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obliczenia
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, a następnie będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego tj. 5 lat. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

        ................................................             ......................................................................................

   (miejscowość, data)                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego laureata konkursu/pełnoletniego laureata konkursu*)

 

do góry